หน้าแรก

นายสุนันท์ บุญประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2

ข้อมูลบริการ

3 เมษายน 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูยายเอี่ยมฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 2
3 เมษายน 2563 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูยายเอี่ยมฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 2
31 มีนาคม 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูยายเอี่ยมฝั่งะวันออก หมู่ที่ 2
2 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
7 ตุลาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30 กันยายน 2562 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองยาว หมู่ 5 ตำบลหนองยาว
2 เมษายน 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตุลาคม – มีนาคม 2563 (ไตรมาสที่ 2)
31 มีนาคม 2563 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
3 มกราคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตามาส (ไตรมาสที่ 1 )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
20 ธันวาคม 2562 การรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
9 ธันวาคม 2562 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมได้และไม่จำเป็น ต้องใช้ในราชการ จำนวน 68 รายการ
29 พฤศจิกายน 2562 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กิจกรรม/ข่าวสาร