หน้าแรก

นายสุนันท์ บุญประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

ติดต่อสายด่วนนายก 08-1996-4114

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4

ข้อมูลบริการ

7 กันยายน 2564 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หน้าอบต.หนองยาว ม.5
31 สิงหาคม 2564 ประกาศอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
16 สิงหาคม 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ม.5
30 กรกฎาคม 2564 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้า อบต.หนองยาว
23 กรกฎาคม 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หน้าองค์การบริหารสว่นตำบลหนองยาว ม.5
17 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
13 กันยายน 2564 การรายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.หนองยาว
31 สิงหาคม 2564 ประกาศอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
4 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
5 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
1 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองยาว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม/ข่าวสาร