หน้าแรก

-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4

ข้อมูลบริการ

8 ตุลาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางวัดหนองยาวถึงบ้านต้นนา ม.7,10 ต.หนองยาว
5 ตุลาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าวัดต้นตาลถึงโรงเรียนวัดหนองปาตอง ม.2,8,9,11 ต.หนองยาว
23 กันยายน 2564 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัดหนองยาวถึงบ้านต้นนา ม.7,10 ต.หนองยาว
21 กันยายน 2564 ประกาศราคากลางขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอย 1 ม.3 ต.หนองยาว
21 กันยายน 2564 ประกาศราคากลางขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอย 3 ม.1 ต.หนองยาว
20 กันยายน 2564 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
20 กันยายน 2564 สปอร์ทวิทยุประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง อบต.
17 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
13 กันยายน 2564 การรายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.หนองยาว
1 กันยายน 2564 ประกาศยกเลิกสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
31 สิงหาคม 2564 ประกาศอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
4 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม/ข่าวสาร