หน้าแรก

นายสุนันท์ บุญประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

ข้อมูลบริการ

5 กรกฎาคม 2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 ม.3
5 กรกฎาคม 2562 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำบริเวณแยกศาลาหนองใหญ่-บ้านนางสมทรง โสกุล ม.11
24 เมษายน 2562 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณ ซอย 1 ถึง ร.พ.สต.บ้านต้นนา หมู่ที่ 10 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
4 เมษายน 2562 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณ ซอย 1 ถึง รพ.สต.บ้านต้นนา หมู่ที่ 10 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
29 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณข้างวัดหนองปาตองหมู่ที่ 12 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
11 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางบ้านนายวันชัย เพ็งบุบผา ถึงหน้าบ้านนางเหรียญ ศิริบุบผา หมู่ที่ 1 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
17 กันยายน 2562 ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมมาตราฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2652
31 พฤษภาคม 2562 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ
1 พฤษภาคม 2562 ประกาศช่องทางการรับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของอบต.หนองยาว
30 เมษายน 2562 ประกาศมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
29 เมษายน 2562 ประกาศมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ปฏิทินกิจกรรม

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร