กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ.ส.อ.วันชัย มีวันดี

ปลัด อบต.หนองยาว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 06-5964-7479

นางสาวนุสรา สุขมา

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นายนิวัฒน์ชัย นิจชยาภรณ์

คนงานทั่วไป

นายบุญมี ตุ่นทอง

คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ)

นายสนธยา เหล็กเพชร

คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถขยะ)

นายอนันต์ สรสกุล

คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถขยะ)

นายวิโรจน์ อรุณนพรัตน์

คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถขยะ)