กองช่าง

นายนเรศ วิจิตรจินดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 081-940-4202

นายเดชา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์ 097-132-4381

นายเสนาะ บุญทรง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เบอร์โทรศัพท์ 093-153-6314