กองช่าง

นายนเรศ วิจิตรจินดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเสนาะ บุญทรง

นายช่างโยธา