กองคลัง

นางจีราพัชร์ ภูชัยธัชพงษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 081-295-8219

นางสาวมนต์นลินพร บรรดา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

เบอร์โทรศัพท์ 081-318-2070

นางวัชรา เปรมปรีดี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ 080-101-5497

นางสาวสุวจี มีประเสริฐ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์ 086-829-9996

นางสาวศศิรินทร์ โอสถานนท์ธนดล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ 061-739-3399

นางสาวสุรีรัตน์ เตียวเจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เบอร์โทรศัพท์ 089-935-9093

นางสาวธิมนพรรณ ที่ชอบ

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 099-165-4539