กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จ.ส.อ.วันชัย มีวันดี

ปลัด อบต.หนองยาว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ 06-5964-7479

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพ บัวลา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสมาน สะอาดวงค์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางพรรุ่ง จันทะโชติ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอุไรวรรณ สุขมา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสมพิศ วงษ์พันเสือ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวรรณา มณฑา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอัญชลี มากสวัสดิ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนวพรรษ ราชวงศ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณภัชชา ชะนาวงศ์

ผู้ดูแลเด็ก