กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จ.ส.อ.วันชัย มีวันดี

ปลัด อบต.หนองยาว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพ บัวลา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสมาน สะอาดวงค์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางพรรุ่ง จันทะโชติ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอุไรวรรณ สุขมา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสมพิศ วงษ์พันเสือ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวรรณา มณฑา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอัญชลี มากสวัสดิ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนวพรรษ ราชวงศ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณภัชชา ชะนาวงศ์

ผู้ดูแลเด็ก