สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


 1. ด้านกายภาพ
  • ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว เลขที่ 95 หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพนมสารคาม ห่างจากตัวอำเภอพนมสารคาม ประมาณ 4 กิโลเมตร มีอาณาเขตการปกครอง พื้นที่ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ประมาณ 43,750 ไร่
  • อาณาเขต
   • ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
   • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
   • ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลท่าถ่าน ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
   • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ลักษณะภูมิประเทศ
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
  • ลักษณะภูมิอากาศ
   มีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน แบ่ง ได้เป็น 3 ฤดู คือ

   • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี
   • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ของทุกปี
   • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี
  • ลักษณะของดิน
   ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียวปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ทำไร่ ปลูกผัก
   ลักษณะของแหล่งน้ำ
  • แหล่งน้ำธรรมชาติ
   • ลำน้ำ,ลำห้วย,ลำคลอง จำนวน 10 สาย
   • บึง, หนองน้ำและอื่น ๆ จำนวน 12 สาย
   • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    - คลองชลประทาน จำนวน 1 สาย
    - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
    - ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 8 แห่ง
    - ฝาย จำนวน 3 แห่ง
    - ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 5แห่ง
  • ลักษณะของไม้และป่าไม้
   ในพื้นที่ไม่อยู่ในเขตป่าไม้
 2. ด้านการเมืองการปกครอง
  • เขตการปกครอง
   ตำบลหนองยาวประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวทั้งหมด
  • การเลือกตั้ง
   การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 12หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 12 หมู่บ้าน รวมเป็น 24 คน
 3. สภาพทางสังคม
  • การศึกษา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

   • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
   • โรงเรียนประถมศึกษา2แห่ง และขยายโอกาสทางการศึกษา2แห่ง
   • โรงเรียนนาเหล่าบก (ขยายโอกาส)
   • โรงเรียนวัดต้นตาล (ขยายโอกาส)
   • โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี
   • โรงเรียนวัดหนองปาตอง
   • ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.) 1 แห่ง
   • ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง
  • สาธารณสุข
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ2 แห่ง

   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านต้นนา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาว
   • อาชญากรรม
    - ไม่มี -
   • ยาเสพติด
    ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวัง คือ ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองยาว
   • การสังคมสงเคราะห์
    - ไม่มี –
 4. ระบบบริการพื้นฐาน
  • การคมนาคมขนส่ง
   มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง
  • การไฟฟ้า
   มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 3,090 ครัวเรือน
  • การประปา
   มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 12หมู่บ้าน
  • โทรศัพท์
   ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
  • ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
   - ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์พนมสารคาม ตั้งอยู่ ตำบลพนมสารคาม
   อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากตำบลหนองยาวประมาณ 3กิโลเมตร
  • การสื่อสาร
   หอกระจายข่าวและเสียงตามสายหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
 5. ระบบเศรษฐกิจ
  • การเกษตร
   ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ปลูกข้าว
   ปลูกข้าวโพด และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
  • การประมง
   ตำบลหนองยาว มีการประมงคือ บ่อเลี้ยงปลา
  • การปศุสัตว์
   ตำบลหนองยาว มีการปศุสัตว์คือ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • การบริการ
   - บริการนวดแผนไทย
   - มีร้านบริการทำผม เสริมสวย
   - มีรีสอร์ทในพื้นที่
   - มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่
   - ธุรกิจห้องแถว/บ้านเช่า/ ที่ดิน
   - ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
   - ธุรกิจปั๊มน้ำมันปิโตรเลียม
  • การท่องเที่ยว
   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
   เกิดขึ้นในตำบลเช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ
  • อุตสาหกรรม
   - ธุรกิจโรงกลึง จํานวน1 ราย
  • การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
   - กลุ่ม ธกส. 1 กลุ่ม
   - กลุ่มออมทรัพย์ 1 กลุ่ม
   - กลุ่มเกษตร 1 กลุ่ม
   - กลุ่มถั่วเหลืองแปรรูป 1 กลุ่ม
   - กลุ่มฝึกอาชีพดอกไม้จันท์ 1 กลุ่ม
  • แรงงาน
   ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ ปลูกข้าว
   ปลูกข้าวโพด และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
 6. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
  • ข้อมูลด้านการเกษตร
   ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ ปลูกข้าว
   ปลูกข้าวโพด และปลูกผัก
  • ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
   - มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน
   - มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
  • การนับถือศาสนา
   • ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลหนองยาว นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน คือ วัด จํานวน 7 แห่งดังนี้- วัดแหลมไผ่ศรี หมู่ที่ 3
    • วัดอ่าวสีเสียด หมู่ที่ 4
    • วัดบ้านแล้ง หมู่ที่ 5
    • วัดนาเหล่าบก หมู่ที่ 6
    • วัดหนองยาว หมู่ที่ 7
    • วัดต้นตาล หมู่ที่ 8
    • วัดหนองปาตอง หมู่ที่ 12
    • สำนักสงฆ์ 1 แห่งได้แก่ สำนักสงฆ์วัดมะลิ
  • ประเพณีและงานประจำปี
   วัฒนธรรม ชุมชนในเขตตำบลหนองยาว มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ดังนี้

   • ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
   • ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายนงานแห่พระและสรงน้ำผู้สูงอายุ
   • ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
   • ประเพณีวันเข้าพรรษาออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
   ภาษาถิ่น คือ ภาษาลาวพวน, ภาษากลาง
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ
  • น้ำ
   • แหล่งน้ำธรรมชาติ
    • ลำห้วย , ลำน้ำ 10 สาย
    • บึง , หนองน้ำ 12 แห่ง
   • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    • ฝาย 3 แห่ง
    • บ่อน้ำตื้น 54 แห่ง
    • บ่อโยก 9 แห่ง
    • ระบบประปาหมูบ้าน 12 แห่ง
    • ถังเก็บน้ำฝน 5 แห่ง
  • ป่าไม้ -ไม่มี-
  • ภูเขา -ไม่มี-
  • คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ -ไม่มี-

-