วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา


วิสัยทัศน์

“การเกษตรก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  การดำเนินชีวิตสดใส  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์”

พันธกิจ

 1. จัดหาแหล่งน้ำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ให้ความรู้แก่เกษตรกร ส่งเสริมสนับสนุนการลดต้นทุนในการผลิต การเพิ่มผลผลิต และตลาด
 2. จัดให้มีการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 3. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
 4. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนเข็มแข็งพึ่งตนเองได้
 5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 6. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม การรวมกลุ่ม การฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่ม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 7. ส่งเสริมสวัสดิการ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
 10. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
 11. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและอนามัย
 12. สนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกาย
 13. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.หนองยาว

 1. ประชาชนมีน้ำทำการเกษตรได้ตลอดปี เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถทำการเกษตรอย่างถูกวิธี ลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มผลผลิต
 2. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและจัดหาทางระบายน้ำ
 3. การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 4. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนเข็มแข็งพึ่งตนเองได้
 5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 6. ประชาชนมีส่วนร่วม เกิดการรวมกลุ่ม
 7. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 8. ประชาชนได้รับสวัสดิ์การ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 9. ประชาชนรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 10. อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมให้สามารถดำรงอยู่ตลอดไป
 11. ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ นำไปสู่การบริการที่รวดเร็วกว้างไกล
 12. ประชาชนมีสาธารณสุขและอนามัยที่ดี ร่างกายแข็งแรง

 

บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ