อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

  งานบริหารการศึกษา

(๑) งานบริหารการศึกษา
(๒) งานวางแผนและสถิติ

 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑) งานข้อมูลพัฒนาเด็ก
(๒) งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาเด็ก
(๓) งานติดตามและประเมินผล

 งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

(๑) งานข้อมูล
(๒) งานประสานกิจกรรม
(๓) งานส่งเสริมการศึกษา

 งานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

(๑) งานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
(๒) งานปลูกฝังจิตสำนึก