อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกองของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

(๑) งานสุขาภิบาลทั่วไป
(๒) งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
(๓) งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๔) งานชีวอนามัย

 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

(๑) งานอนามัยชุมชน
(๒) งานป้องกันยาเสพติด
(๓) งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

 งานรักษาความสะอาด 

(๑) งานรักษาความสะอาด
(๒) งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
(๓) งานส่งเสริมและเผยแพร่การรักษาความสะอาด