อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองช่าง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักกองช่าง


กองช่าง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 งานก่อสร้าง

(๑) งานก่อสร้างและบูรณะถนน
(๒) งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ
(๓) งานข้อมูลก่อสร้าง

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

(๑) งานประเมินราคา
(๒) งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
(๓) งานออกแบบและบริการข้อมูล

 งานประสานสาธารณูปโภค

(๑) งานประสานกิจการประปา
(๒) งานไฟฟ้าสาธารณะ
(๓) งานการระบายน้ำ

 งานผังเมือง

(๑) งานสำรวจและแผนที่
(๒) งานวางผังพัฒนาเมือง
(๓) งานควบคุมทางผังเมือง

 งานส่งเสริมการเกษตร

(๑) งานวิชาการเกษตร
(๒) งานเทคโนโลยีทางการเกษตรหรือได้รับมอบหมาย