องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว โดยท่านนายกสุนันท์ บุญประเสริฐ และ จ.ส.อ.วันชัย มีวันดี ได้มอบแมสและเจลแอลกฮอล์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ให้กับประชาชนในตำบลหนองยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว โดยท่านนายกสุนันท์ บุญประเสริฐ

และ จ.ส.อ.วันชัย มีวันดี ปลัดอบต.หนองยาว ได้มอบแมสและเจลแอลกฮอล์ล้างมือ

เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ให้กับประชาชนในตำบลหนองยาว

Print Friendly, PDF & Email