ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) อบต.หนองยาว


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอบต.หนองยาว

Print Friendly, PDF & Email