ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) อบต.หนองยาว


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในอบต.หนองยาว

Print Friendly, PDF & Email