ประกาศราคากลางขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณบ้านนายบรรดิษฐ วงค์สีทอง ถึง บ้านนางบุญรัตน์ วงค์แก้ว ม.9


IMG_20231106_00012

Print Friendly, PDF & Email