ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณ ซอย ๙ ถึงคูตาคำ หมู่ที่ ๓ โดยการวางท่อระบาย น้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๖ ชุด ตามแบบ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศก่อสร้างววางท่อระบายน้ำ บริเวณซอ 9 หมู่ที่ 3


เอกสารประกวดก่อสร้างววางท่อระบายน้ำ บริเวณซอ 9 หมู่ที่ 3

Print Friendly, PDF & Email