ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ฉช.ถ.๑๐๔-๐๔ สายถนนลาดยาง สายบ้านแล้งซอย ๑-โรงเรียนวัดหนองปาตอง หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๑๒ หมู่ที่ ๕ บ้านแล้ง ตำบลหนองยาว ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๖ ตารางเมตร


ประกาศ


เอกสารประกวด

Print Friendly, PDF & Email