ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562


ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

Print Friendly, PDF & Email