ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

Print Friendly, PDF & Email