สำนักปลัด

จ.ส.อ.วันชัย มีวันดี

ปลัด อบต.หนองยาว

นางจารุวัลย์ นันทวิสิทธิ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นายศักดิ์ดา จันทร์ศรี

นักทรัพยากรบุคคล

นายอาทิตย์ ยะหัตตะ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

จ.อ.อภิชาติ อินทสูตร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายภคิน

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวบังอร จันอนุกาญจน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสายฝน แสงอ่อน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชาตรี สะอาดวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอภิชัย วงค์ปุ่น

คนงานทั่วไป

นางสาวภาชญา ประคองทรัพย์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายไพโรจน์ วัชรรุ่งโรจน์

คนงานทั่วไป

นางวันนา หารสุโพธิ์

คนงานทั่วไป

นายจินตวัฒน์ ติรวรรณรัตน์

นักการภารโรง

นายอนุชาติ ทวีการ

ยาม

นางสมคิด เฉียงใต้

แม่บ้าน

นายวินัย โอสถานนท์

คนงานทั่วไป