สำนักปลัด

จ.ส.อ.วันชัย มีวันดี

ปลัด อบต.หนองยาว

เบอร์โทรศัพท์ 065-964-7479

นางจารุวัลย์ นันทวิสิทธิ์

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทรศัพท์ 090-991-5322

-ว่าง-

นักทรัพยากรบุคคล

นายอาทิตย์ ยะหัตตะ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 089-805-9743

นางสาวสุวินชา แสนกล้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์

นายภคิน สมคิดทวีโชค

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 086-464-4389

นางสาวบังอร จันอนุกาญจน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ 061-441-9841

จ.อ.อภิชาติ อินทสูตร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ 097-256-3524

นางสาวภาชญา ประคองทรัพย์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรศัพท์ 097-357-3099

นายชาตรี สะอาดวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์โทรศัพท์

นางสายฝน แสงอ่อน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์

นายอภิชัย วงค์ปุ่น

คนงานทั่วไป

นายไพโรจน์ วัชรรุ่งโรจน์

คนงานทั่วไป

นางวันนา หารสุโพธิ์

คนงานทั่วไป

นายจินตวัฒน์ ติรวรรณรัตน์

นักการภารโรง

นายอนุชาติ ทวีการ

ยาม

นางสมคิด เฉียงใต้

แม่บ้าน

นายวินัย โอสถานนท์

คนงานทั่วไป