สมาชิกสภา

นายณะเรศ สุดชื่น

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

เบอร์โทรศัพท์ 085-286-8493

นายเฉลิม โอสถานนนท์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

เบอร์โทรศัพท์ 086-517-0654

จ.ส.อ.วันชัย มีวันดี

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

เบอร์โทรศัพท์ 065-964-7479

นายวสันต์ ยะหัตตะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

เบอร์โทรศัพท์ 087-097-7642

นายนิกล วงษ์พันเสือ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

เบอร์โทรศัพท์ 086-091-0113

นายวชิระ ยะนินทร

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

เบอร์โทรศัพท์ 084-732-2456

นายชรัตน์ เพ็งบุบผา

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

เบอร์โทรศัพท์ 099-395-5989

นางบุญส่ง กรัตพงษ์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

เบอร์โทรศัพท์ 089-250-2989

นายทวี หัตตะโสภา

สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

เบอร์โทรศัพท์ 087-140-5112

นายสุรินทร์ เรียงศิลารัตน์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

เบอร์โทรศัพท์ 097-056-4134

นายมณเฑียร โอสถานนท์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

เบอร์โทรศัพท์ 087-359-8494

นายดำรงพล สงวนทรัพย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

เบอร์โทรศัพท์ 084-919-8282

นางนงคราญ บุญประเสริฐ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

เบอร์โทรศัพท์ 086-112-2606

นายลำดวน ประชุม

สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

เบอร์โทรศัพท์ 087-134-2891

นายไพบูลย์ ยะหัตตะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

เบอร์โทรศัพท์ 096-979-7034

ว่าง

สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

นายพลศิลป์ วงสุวรรณ์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

เบอร์โทรศัพท์ 080-832-8313

นายสมหมาย เตียงกูล

สมาชิกสภา หมู่ที่ 10

เบอร์โทรศัพท์ 095-582-4329

นายไพรวัลย์ เฉียงใต้

สมาชิกสภา หมู่ที่ 10

เบอร์โทรศัพท์ 086-904-6573

นายไพศาล อุทิศ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 11

เบอร์โทรศัพท์ 092-535-6423

นายบรรณพตร์ ระวิโรจน์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 11

เบอร์โทรศัพท์ 085-211-9965

นายอำนาจ หาญคำจันทร์

สมาชิกสภา หมู่ 12

เบอร์โทรศัพท์ 089-096-2104

นายสง่า แสงสุวรรณ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 12

เบอร์โทรศัพท์ 061-769-9922

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสภา


สภา อบต. เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ อบต. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบกิจการสำคัญของ อบต. โดยใช้มติของที่ประชุมสภา อบต. เป็นหลัก มีประธานสภา อบต. เป็นหัวหน้า
 

อำนาจหน้าที่ของสภา อบต. มีดังนี้ 

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. 
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของ อบต.
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 

มีใครบ้างในสภา อบต. และมีหน้าที่อย่างไร ?

(1) สมาชิกสภา อบต. (จำนวนตามโครงสร้าง อบต.) มีหน้าที่ดังนี้
- เข้าร่วมประชุมสภา อบต. อภิปรายแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา อบต. และลงมติในประเด็นต่างๆ 
- ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของสภา อบต.
- เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. 
- ตั้งกระทู้ถามนายก อบต. หรือรองนายก อบต. อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่
- เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป นายก อบต. โดยไม่มีการลงมติ ด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดที่มีอยู่ 
- ขอเปิดประชุมวิสามัญด้วยจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือฐานะผู้แทนประชาชนในหมู่บ้าน และ อบต. นั้น 
(2) ประธานสภา อบต. 1 คน : เลือกจากสมาชิกสภา อบต. ให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภา อบต. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต.

ประธานสภา อบต. มีหน้าที่ดำเนินการประชุมและดำเนินการกิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

-  ดำเนินกิจการของสภา อบต. ตามที่กฎหมายกำหนด
-  เป็นประธานของที่ประชุมสภา อบต. เว้นแต่ใขขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภา อบต.
-  บังคับบัญชาการงานใน อบต. 
-  รักษาความสงบเรียบร้อยในสภา อบต.
-  เป็นผู้แทนสภา อบต. ในกิจการภายนอก 
-  อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือตามกฎหมาย
-  กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 
(3) รองประธานสภา อบต. 1 คน : เลือกจากสมาชิกสภา อบต.ให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภา อบต. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. เช่นเดียวกับประธาน อบต.
 
รองประธานสภา อบต. มีหน้าที่ช่วยประธานสภา อบต. ปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทำกิจการตามที่ประธานสภา อบต. มอบหมาย: ในกรณีไม่มีประธานสภา อบต. หรือประธานสภา อบต. ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภา อบต. ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
(4) เลขานุการสภา อบต. 1 คน: ซึ่งสภา อบต. เลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต.
 
เลขานุการ อบต. มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภา อบต. มอบหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้เลขานุการสภา อบต. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
-  แจ้งนัดประชุมสภา อบต. ตามคำสั่งของประธานสภา อบต. 
-  ชี้แจ้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือหนังสือส่งการ หรือ แนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของ อบต. ต่อที่ประชุมสภา อบต. 
-  ช่วยเหลือประธานสภา อบต. จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.
-  เชิญประธานสภาชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
-  จัดทำรายงานการประชุมสภา อบต. 
-  เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภา อบต. แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภา อบต.
-  ช่วยประธานสภา อบต. ในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
-  ช่วยเหลือประธานสภา อบต. ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา อบต.
-  หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นหรือกระทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภา อบต. มอบหมาย 

การปฏิบัติหน้าที่ของสภา อบต.

การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภา อบต. จะเกิดจากการประชุมสภา อบต. และมติของที่ประชุมสภา อบต. ซึ่งในปีหนึ่งจะมีการประชุม ดังนี้  
(1) สมัยประชุมสามัญสภา อบต. : ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภา อบต. จะกำหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัยๆ ละ ไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ โดย้องกำหนดให้มีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์สมัยหนึ่งและในเดือนสิงหาคมสมัยหนึ่ง 

(2) สมัยประชุมวิสามัญสภา อบต. : นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ อบต. ประธานสภา อบต. นายก อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. มีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดที่มีอยู่ สามารถทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอให้เปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ