การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ

2564 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้

 


ประชาคมตำบล

Print Friendly, PDF & Email