กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.


ระเบียบงานสารบรรณ 2526


พร_สภาตำบล 2562

https://www.nongyao.go.th/wp-content/uploads/2021/04/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ_ศ_-๒๕๖๐.pdf https://www.nongyao.go.th/wp-content/uploads/2021/04/ระเบียบ-มท_-ว่าด้วยการดำเนินการตาม-พรบ_ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-2562.pdf https://www.nongyao.go.th/wp-content/uploads/2021/04/พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท_-พ_ศ_2542-pdf.pdf https://www.nongyao.go.th/wp-content/uploads/2021/04/พรบ_สภาตำบล-2537.pdf


พรบ_ระเบียบบริหารงานบุคคล 2542


พรบ_มาตรฐานจริยธรรม 2562


พรบ_ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ_ศ_ 2562


พรบ_ผู้สูงอายุ


พรบ_ผู้สูงอายุ ฉ2


พรบ_จัดซื้อจัดจ้าง ๖๐


พรบ_จัดซื้อจัดจ้าง ๖๐ (1)


พรบ_ข้อมูลข่าวสาร 2540


พรก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี


พรก_เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ_ศ_ 2562


พรก_ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ_ศ_ 2561

Print Friendly, PDF & Email